COVID-19; Q&A

Coronavirus - hvad betyder det for dig? Hvordan forholder du dig, hvis du skal arbejde med Coronavirus?

Nu nærmer vi os årets afslutning og de fleste af os har opnået en del erfaringer med at arbejde under forhold, hvor virussen øver indflydelse. Men der kan stadig opstå usikkerhed på hvordan det lige er med det ene eller andet.

 

Som radiograf arbejder du under de samme vilkår som sygeplejerskerne. Og hvis du står og har brug for en hurtig vejledning, så anbefaler vi at du besøger DSRs side med Questions & Answers (Q&A) omkring Coronavirus.

 

DSR vedligeholder løbende siden og opdaterer den ud fra de sidst gældende retningslinjer.

 

Få svar på dine COVID-19 spørgsmål i FH-vejledning

Vejledning er udformet som spørgsmål og svar og har til hensigt at svare på nogen af de oftest stillede spørgsmål om corona og COVID-19.

 

Følgende er et eksempel fra Fagbevægelsens Hovedorganisation på en Questions & Answers (Q&A) omkring Coronavirus.

 

Teksten er typisk bredt beskrivende og du skal selv fortolke din egen situation ind i vejledningen. Men den kan ofte lede dig på rette vej i forhold til din konkrete situation.

 

Du finder FHo’s vejledning på www.fho.dk eller på vores hjemmeside.

 

Hvornår kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for COVID-19?

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at blive testet, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i det væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til din arbejdsplads.

 

Det er din arbejdsgiver, der ud fra driftsmæssige hensyn skal kunne underbygge, at der i situationen foreligger et væsentlig hensyn til virksomhedens drift for at pålægge testen. Pålægger din arbejdsgiver test på baggrund af offentlige myndigheders retningslinjer og anbefalinger, vil kravet om test oftest være sagligt.

 

Pålægger arbejdsgiver dig at blive testet, opfordrer vi til, at du kontakter din tillidsrepræsentant.

 

Hvornår vil en test ikke være sagligt begrundet?
Rammes en bestemt afdeling eller produktionsenhed i virksomheden af smitteudbrud, men er øvrige dele af virksomheden ikke ramt, vil det ikke nødvendigvis være sagligt at kræve yderligere testning af personale uden for afdelingen. Det vil dog i sidste ende være en konkret vurdering.

 

Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?
Når din arbejdsgiver beslutter at pålægge dig en test, skal du have besked om dette og om begrundelsen herfor. Det skal ske på skrift.

 

Gælder loven både offentlige og privat arbejdsgivere?
Loven gælder både offentlige og private arbejdsgivere.

 

Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få vide?
Har du fået pålagt en test, skal du dokumentere over for arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget. Du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, og udgives den ikke elektronisk, kan resultatet videregives ved eksempelvis tro- og loveerklæring.

 

Hvad kan min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver testet for?
Din arbejdsgiver kan kun kræve, at du bliver testet for COVID-19. For arbejdsgiver er det derfor ikke muligt at kræve, at du fx får lavet en antistoftest eller lignende.

 

Hvor, hvornår og hvordan skal testen foretages?
Din arbejdsgiver kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt. Testen skal så vidt muligt gennemføres i din sædvanlige arbejdstid, men det kan også ske uden for normal arbejdstid, fx hvis formålet med test ellers vil blive forspildt, eller hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver herom. Arbejdsgiver har muligheden for at henvise dig til et normalt testcenter men kan også kræve, at testen foretages på arbejdspladsen. Foretages testen på arbejdspladsen, skal det ske i overensstemmelse med myndighedernes regler om test. Det vil sige, at testpersonalet skal have den rette uddannelse, og testen skal ske på en professionel og betryggende måde.

 

Hvad har jeg ret til af betaling, hvis arbejdsgiver pålægger mig at blive testet?
Arbejdsgiver skal dække alle relevante udgifter i forbindelse med din test. Du skal samtidig kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Foretages testen uden for normal arbejdstid, skal arbejdsgiver stadig dække relevante udgifter, og du skal også honoreres i form af sædvanlig løn, overarbejdstillæg etc. Har du fået foretaget en test af egen drift, har du ikke krav på betaling fra din arbejdsgiver.

 

Der er forskellige former for tests – heriblandt ”quicktests”. Er der krav til selve testen?
Det er FH’s opfattelse, at både lønmodtager og arbejdsgiver har en interesse i, at resultatet af testen er så præcist som muligt. Der er dog i loven ikke krav til selve testens validitet. Testen skal dog udføres af en testudbyder, der er godkendt af sundhedsmyndighederne. Det er dog stadig arbejdsgivers ansvar at sikre et sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

 

Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg videregiver svaret på en COVID-19 test, der er foregået uden min arbejdsgivers vidende?
Har din arbejdsgiver givet pålæg om at blive orienteret ved en positiv COVID-19 test, som du på eget initiativ har fået foretaget, skal du orientere arbejdsgiver, såfremt testresultatet er positivt. Pålægget gælder også fremadrettet. Vi anbefaler dog, at du ved en positiv test under alle omstændigheder orienterer din arbejdsgiver og følger myndighedernes anbefalinger ift. isolation mv.

 

Har jeg ret til betaling, hvis arbejdsgiver sender mig hjem, indtil jeg får et resultat?
Hvis du sendes hjem på arbejdsgivers foranledning, er det FH’s opfattelse, at du har krav på fuld løn i perioden, også selvom du ikke har krav på løn under sygdom.

 

Hvad hvis jeg ikke efterlever min arbejdsgivers pålæg om test eller om orientering ved positivt testresultat på COVID-19?
Hvis du ikke efterlever din arbejdsgiver pålæg om at blive testet, kan det have ansættelsesretlige konsekvenser for dig i form af påtale, advarsel og i alvorlige tilfælde afskedigelse. Ønsker arbejdsgiver at sanktionere dig for manglende efterlevelse af pålægget, er det dog et krav, at han forinden har orienteret dig om konsekvenserne ved ikke at efterleve et pålæg om test. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Efterspørger din arbejdsgiver et svar fra en test, du har fået lavet af egen drift, og er resultatet positivt, har du ligeledes pligt til at orientere ham herom. Efterlever du ikke det, kan det ligeledes have ansættelsesretlige konsekvenser. Det er stadig et krav, at arbejdsgiver forinden har orienteret om konsekvenserne ved ikke at efterleve videregivelse af det positive testresultat. Har han ikke det, kan det ikke have ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

 

Hvad hvis arbejdsgiver ikke overholder reglerne for test mv.?
Pålægger arbejdsgiver dig at lade dig teste, uden at betingelserne herfor er oplyst, eller uden at det er sket på en tilstrækkelig professionel måde, kan det påhvile ham at tilkende dig en godtgørelse.

Udgivelse: Radiografen 10, december 2020, årgang 48