De studerende og COVID-19-beredskab

Her på siden kan du finde de vigtigste informationer til radiografstuderende om coronavirus

Det kan være svært at overskue hvordan man skal forholde sig som studerende. Det kan også være, at du er stødt på forskellige udmeldinger i forhold til dit stude eller praktikplads. Herunder kan du læse hvordan Radiograf Rådet forholder sig i forhold til de studeredende en evt. inddragelse i forhold til nødberedskabet.

 

Om praktik

Studerende er professionshøjskolernes ansvarsområde, også når de er i praktik, med de regler, der gælder for studerende i praktik. Det indebærer bl.a., at arbejdsgiver har ansvar for de studerende i praktikken, men de studerende er ikke i ansættelsesforhold og indgår ikke i normeringen, og studieordninger, praktikaftaler m.v. er gældende. 

 

De studerende skal så vidt muligt blive i praktikforløb. Det indebærer, at der foregår klinisk undervisning, og man har en klinisk vejleder som normalt. Den kliniske undervisning kan også omfatte opgaver inden for COVID-19-beredskabet, så længe dette kan rummes inden for de læringsmål, der er. Der skal være plads til en fleksibel tolkning af dette af hensyn til den ekstraordinære situation.

 

Det er ikke foreneligt med praktik: 

  1. At den kliniske undervisning suspenderes, og de studerende skal gå til hånde i stedet og lave forefaldende arbejde.
  2. At de studerende placeres i et rum hele dagen uden opgaver og uden kontakt til ansatte på afdelingen.
  3. At de studerende sættes til at lave selvstændige radiograffaglige opgaver, som de under normale omstændigheder ikke må udføre som studerende eller ikke må udføre uden en tilstedeværende vejleder.

 

Professionshøjskolen skal sammen med praktikstedet tage stilling til, om et praktikforløb skal afbrydes. 

 

Hvis praktikforløb afbrydes, er det professionshøjskolernes ansvar at tilrettelægge et nyt praktikforløb Det skal så vidt muligt ikke medføre studietidsforlængelse. Hvis man som studerende indgår i COVID-19-beredskabet, bør der tages stilling til mulig merit i forhold til praktikforløbet.

 

Om COVID-19-beredskab

Studerende i ansættelsesforhold er arbejdsgivers ansvarsområde med de regler, der gælder for ansatte.

 

Radiograf Rådet bakker op om, at studerende kan indgå i COVID-19-beredskabet. Og opfordrer alle studerende til at stille sig til rådighed. Det gælder både studerende i praktik såvel som studerende, der p.t. ikke er i praktik.

 

Studerende i COVID-19-beredskabet skal ansættes på gældende overenskomst (FOA), således at der er tale om et egentlig ansættelsesforhold med gældende ansættelsesretlige vilkår som øvrige ansatte.

 

  1. Det kan være studerende, der var i praktik på den afdeling, hvor de nu tilbydes ansættelse i COVID-19-beredskab. 
  2. Det kan være studerende, der allerede er i studiejobs, og bedes om at gå op i timetal på samme arbejdsplads. 
  3. Det kan være studerende, der får job et nyt sted uden forudgående job eller praktikforløb.

 

Hvis man har studiejob i forvejen, uanset om det er i sundhedsvæsenet eller andet sted, og man i en periode ikke kan passe det for at indgå i COVID-19-beredskabet i en ny stilling, skal man cleare med sin arbejdsgiver, at det er ok. Arbejdsgiveren kan sige nej. Studerende kan ikke pålægges ikke at passe sit normale studiejob. Studerende med ansættelse flere steder bør ikke have et samlet timetal over 37. Heri indgår også eventuelle studieforløb på professionshøjskolen. 

 

Der skal være klare linjer for, hvad den radiografstuderende i ansættelsesforhold må udføre af opgaver i forbindelse med COVID-19-beredskabet. Der skal tages højde for, hvor den studerende er i sit samlede studieforløb.

 

Den studerende i ansættelsesforhold kan ikke påtage sig et ansvar som uddannet radiograf, men kan udføre de opgaver, den ansættende myndighed fastsætter. 

 

Radiografstuderende i studiejob i sundhedsvæsenet bør holde sig orienterede på radiograf.dk/covid-19. 

 

Radiografstuderende har som udgangspunkt ikke pligt til at indgå i COVID-19-beredskabet, idet epidemilovens §26 omfatter autoriserede sundhedspersoner. Undtaget herfra er autoriserede SOSU-assistenter, som nu er radiografstuderende.

 

Er man i tvivl som studerende

Hvis man er i tvivl om, hvad der gælder, så er meldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at man skal kontakte til sit praktiksted. Studerende i praktik skal følge praktikstedets anvisninger. Hvis man ikke kan få kontakt til sit praktiksted, skal man kontakte sin uddannelsesinstitution.


Hvis man som studerende i praktik oplever, at praktikken er suspenderet, og man i stedet skal udføre andre opgaver, skal man kontakte uddannelsesinstitutionen for nærmere vejledning.


De studerende kan henvende sig til Radiograf Rådet for at få hjælp til disse spørgsmål. 

 

Hvis man gerne vil hjælpe til

Vi anbefaler, at man kontakter sin tidligere arbejdsgiver eller henvender sig til HR-afdelingen på det hospital, man gerne vil arbejde på. 


Danske Regioner har meldt ud, at regionerne i løbet af næste uge vil være klar til at tage imod disse henvendelser.

 

Kontakt

Du kan skrive til kontakt@radiograf.dk og vi vil besvare eventuelle spørgsmål hurtigst muligt.

Du kan også kontakte:

  • Formand Charlotte Graungaard Falkvard på tlf. 22 13 86 20
  • Næstformand Christian Gøttsch Hansen på tlf. 22 31 22 85

 

Hvad ved vi fra myndighederne m.v.

www.coronasmitte.dk har myndighederne lavet en ret udførlig beskrivelse af, hvordan man som studerende forholder sig til COVID-19 under uddannelse og i praktik (generelt).  Du kan se den her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-gaar-paa-en-ungdomsuddannelse-eller-videregaaende-uddannelse

 

På coronasmitte.dk skriver myndighederne:

”Hvis det er muligt, skal praktik gennemføres. Hvis et praktikforløb bliver afbrudt, skal uddannelsesstedet vurdere, om praktikken kan anses for gennemført alligevel. Hvis praktikken ikke kan anses for gennemført, skal det vurderes, hvilke faglige mangler der er. De studerende skal have mulighed for at gennemføre praktik på et senere tidspunkt i uddannelsen, men hvis det ikke kan lade sig gøre kan det blive nødvendigt med anden undervisning, afløsningsopgave el.lign., som kan erstatte praktikforløbet. Hvis det betyder, at den studerende bliver forsinket i din uddannelse, skal vedkommende have mulighed for at forlænge sin studietid, også selvom den maksimale studietid bliver overskredet.”

 

Denne beskrivelse gælder alle studerende. Der kan gælde særlige regler for radiografstuderende, som er omfattet af EU’s anerkendelsesdirektiv. Det er ikke afklaret.

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) beder om, at de studerende i praktik udviser en vis largeness og fleksibilitet i øjeblikket, også hvis de skulle blive bedt om at lave opgaver, der ligger lidt på kanten af deres læring. UFM har endnu ikke fundet svar på alle spørgsmål og ved godt, at der er nogle forskellige oplevelser hos de studerende, hvor af nogle har brug for en håndtering særskilt. De vil gerne høre om de sager fra os. UFM arbejder p.t. primært med en tidshorisont på 14 dage, men erkender, at der kan være andre behov, hvis situationen trækker ud.