Strålebeskyttelse

Hver dag arbejder mange mennesker i Danmark med ioniserende stråling. I sundhedsvæsenet indgår stammer strålingen fra for eksempel røntgenapparater, scannere, stråleterapien og radioaktive lægemidler, men også i en række andre sektorer bruges ioniserende stråling til at løse opgaver. 

 

Brugen af røntgenstråler er en yderst vigtig del af de fleste radiografers daglige virke og derfor er strålebeskyttelse en hjørnesten i vores profession og dermed også en kerne opgave for Radiograf Rådet.

 

Radiograf Rådet arbejder politisk og fagligt med området gennem samarbejde med Sundhedsstyrelsen samt andre organisationer, hvor vi blandt andet indgår i ændring, udvikling og implementering af nye love og bekendtgørelser.

 

I forbindelse med ændringerne og en række skærpelser på det det strålehygiejniske område, har vi i Radiograf Rådet løbende afgivet høringssvar.

 

I forbindelse med reformen af strålebeskyttelsesloven (LOV nr. 23 af 15/01/2018) som følge af et krav om at følge EU direktivet (L13) 2013/59/euratom blev der som nået nyt i artikel 82, 83 og 84 stillet krav om strålebeskyttelseseksperter (RPE), Medicinsk- fysisk ekspert(MPE) og strålebeskyttelseskoordinatorer (RPO)  samt rammerne for hver af funktionerne. 

 

Strålebeskyttelseskoordinator

For strålebeskyttelseskoordinator står der i følge artikel 84: ”hver af medlemsstaterne beslutter hvilke præmisser der kræves for udpegelse af en strålebeskyttelseskoordinator til overvågning eller gennemførelse af strålebeskyttelsesopgaver i en virksomhed. Medlemsstaterne kræver at virksomhederne sørger for, at strålebeskyttelseskoordinatorerne får de nødvendige midler til at udfører deres opgaver. Ect”. 

 

I 2018 blev lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse, i daglig tale strålebeskyttelsesloven, indført i Danmark med hjemmel i EU's direktiv L13, og som følge heraf blev bekendtgørelse 975 og 823 ophævet og erstattet af en række nye bekendtgørelser. 

 

3 af disse bekendtgørelser: bekendtgørelsen om brug af strålingsgeneratorer nu BEK 671 af 01/07/19, bekendtgørelsen om brug af radioaktive stoffer BEK 670 af 01/07/2019 og bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse(strålebeskyttelsesbekendtgørelsen) BEK 669 af 01/07/19 havde Radiograf Rådets opmærksomhed, da de har stor betydning for vores medlemmer i den radiografiske praksis.

 

Bekendtgørelsen om strålebeskyttelseskoordinatorerne

Der stilles krav til strålebeskyttelses koordinatorernes  viden, færdigheder og kompetencer som i BEK 671 bilag 2, 3  nævnes: ”et grundlæggende kendskab til ioniserende stråling og strålebeskyttelse”,  samt at strålebeskyttelses koordinatoren skal have : ”uddannelse i og omfattende praktisk erfaring med anvendelsen af den eller de specifikke typer af strålingsgeneratorer, der ligger inden for strålebeskyttelseskoordinatorens opgave område”, dette fremgår af en anden bekendtgørelse:  BEK 84 bilag 2 :

 

Som minimum bistår strålebeskyttelseskoordinatoren virksomheden med varetagelsen af følgende opgaver, hvor det er relevant:

 

 • Sikring af, at brug af strålekilder og stråleudsættelse udføres i henhold til kravene i virksomhedens instrukser om brug af strålekilder og stråleudsættelse samt om forholdsregler forbundet med uheld og hændelser.
 • Kontrol af gennemførelsen af radiologisk overvågning af arbejdspladser.
 • Vedligeholdelse af fortegnelser over alle virksomhedens strålekilder.
 • Regelmæssige vurderinger af relevante sikkerheds- og advarselssystemers tilstand.
 • Kontrol af gennemførelsen af programmet for individuel dosisovervågning.
 • Introduktion til arbejdstagere om instrukser vedrørende brug af strålekilder og stråleudsættelse samt om forholdsregler forbundet med uheld og hændelser.
 • Rådgivning og kommentarer i forbindelse med arbejdsplaner.
 • Udarbejdelse af arbejdsplaner.
 • Afrapportering til den lokale ledelse.
 • Deltagelse i foranstaltninger til forebyggelse, beredskab og reaktion i nødbestrålingssituationer.
 • Samarbejde, hvor det er relevant, med strålebeskyttelsesekspert og medicinsk-fysisk ekspert.

 

Der er i dag radiografer i funktionerne strålebeskyttelsesekspert og strålebeskyttelseskoordinator. 
Har du spørgsmål til love, bekendtgørelser og vejledninger, er du velkommen til at henvende dig til Christian Gøttsch Hansen Christian@radiograf.dk, næstformand, Radiograf Rådet.