Den nye barselslov

Denne tekst opdateres løbende.

 

OBS! Lønretten for det statslige område er endnu ikke afklaret. Derfor fremgår det ikke her, hvornår og hvordan du har ret til løn under din barsel.

 

Med den nye barselslov er orlovsugerne blevet ligeligt fordelt mellem forældrene. Det betyder, at forældrene som udgangspunkt har 24 ugers orlov hver efter fødsel.

 

Det er blevet mere frit for forældrene at placere ugerne som de ønsker, og de kan dermed holde mere orlov sammen.

 

Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler, hvis du eller din partner er selvstændig, ledig eller studerende.


 

Hvornår gælder de nye regler?

Den nye barselslov får virkning for forældre til børn der fødes den 2. august 2022 eller senere. Fødes barnet den 2. august kl. 00.00 eller derefter, gælder de nye regler altså for barslen. Dette er også tilfældet, selvom termin lå før den 2. august 2022.

 

Hvis barnet derimod fødes senest den 1. august kl. 23.59, så gælder de hidtidige regler, uanset om terminen lå efter den 2. august eller ej.

 

Det er altså alene fødselsdatoen, der er afgørende for, om det er de nye eller gamle regler, der gælder for barslen. Da du ikke på forhånd kan vide, præcis hvornår barnet fødes, kan du selvfølgelig heller ikke informere din arbejdsgiver om fødselsdatoen og barselstypen. Derfor er du nødt til at planlægge ud fra terminsdato og gøre din arbejdsgiver opmærksom på, at reglerne for dit fravær kan ændre sig alt efter fødselsdatoen. Det er derfor en god ide at have to barselsplaner.

 

Bliver du ved fødslen omfattet af andre regler, end dem du varslede overfor din arbejdsgiver, skal du hurtigst muligt varsle den ændrede afholdelse af orloven til arbejdsgiver.

Øremærket barsel og overførbare uger

Med den nye barselslov er orlovsugerne blevet ligeligt fordelt mellem forældrene. Det betyder, at forældrene som udgangspunkt hver har 24 ugers orlov efter fødslen. Nogle af disse er øremærket, og nogle er overførbare.  Øremærkede uger bortfalder, hvis de ikke afholdes

 

Øremærket barsel er ikke et helt nyt begreb. Før havde mor 14 ugers øremærket barsel i forlængelsen af fødslen, som bortfaldt, hvis ikke hun afholdt den. Det samme gjaldt for far/medmors to uger indenfor de første 14 uger efter fødslen.

 

Med de nye regler har hver forælder to ugers øremærket barsel, som mor skal afholde i forlængelse af fødslen, mens far/medmor kan vælge at holde dem indenfor de første 10 uger efter fødslen. 

 

Når de to ugers orlov slutter, kan mor fortsætte med otte ugers orlov. Disse otte uger er overførbare. Det vil sige, at mor kan overføre dem helt eller delvist til den anden forælder. 

 

Mor skal afholde sine otte uger indenfor de første 10 uger efter fødslen, medmindre hun overfører dem.

 

Efterfølgende har hver forælder ni ugers øremærket orlov. Ugerne skal ikke nødvendigvis afholdes i forlængelse af de første 10 uger, men de skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. Dog skal der altid være en forælder hjemme ved barnet.

 

Mor har yderligere fem uger, som hun kan vælge af afholde eller overdrage, eller hun kan vælge at udskyde dem til afholdelse på et senere tidspunkt, men de skal afholdes, inden barnet fylder 9 år.

 

Far/medmor har 13 uger (8+5), som denne kan vælge at afholde eller overføre helt eller delvist. Ugerne skal afholdes, inden barnet fylder ét år. De 13 uger skal ikke nødvendigvis afholdes lige efter hinanden, men de kan fordeles, således at man eksempelvis holder otte uger indenfor de første 10 uger og derved har 10 uger sammen som familie.

 

Far/medmor kan ligeledes vælge at udskyde fem af ugerne til afholdelse på et senere tidspunkt, men inden barnet fylder 9 år.

 

Vælger én eller begge forældre ikke at afholde den øremærkede orlov, bortfalder den. Den samme gør sig gældende, hvis ikke man afholder eller overfører de overførbare uger. Overførsel sker ikke automatisk. Dette skal varsels.

 

Varsling af orlov

Senest tre måneder før forventet fødsel skal mor, som det også er nu, give sin arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at gå på graviditetsorlov.

 

Senest seks uger efter fødslen skal mor give besked om, hvornår hun agter at genoptage arbejdet.

 

 

Senest fire uger før fødslen skal far/medmor give besked til sin arbejdsgiver, om de ønsker at afholde orlov indenfor de første 10 uger, og i så fald hvornår disse skal placeres.

 

 

Senest seks uger efter fødslen skal far/medmor give sin arbejdsgiver besked om, hvor meget orlov de vil holde 10 uger efter fødslen.

 

Udskydelse

Som noget nyt har hver forælder ret til at udskyde op til fem ugers orlov til afholdelse på et senere tidspunkt, dog inden barnet fylder 9 år.  

 

Overfører en forælder sine fem uger til den anden, har den anden forælder ikke mulighed for at udskyde 10 uger. Det er kun fem uger pr. forælder, der kan udskydes. 

 

Som skrevet oven for skal forældrene seneste otte uger efter fødslen give deres arbejdsgivere besked om, hvis de ønsker at overføre op til fem uger til afholdelse på et senere tidspunkt. Her skal de også give besked om, hvor mange uger de ønsker at udskyde.  

 

Udskyder man orlov inden for fristen på otte uger, har man udskudt sin orlov retsbaseret. Dvs. retten til orlov på et senere tidspunkt følger dig, også selvom du får nyt arbejde.  

 

Udskydelse skal være skriftlig.  

 

Ønsker du at udskyde barsel, men nåede ikke at give din arbejdsgiver besked inden seks uger efter fødslen (frem til 31/12 2022: senest otte uger), eller ønsker du at udskyde mere end 5 uger. kan du aftale med din arbejdsgiver, at du ønsker at udskyde barsel. I dette tilfælde har man udskudt aftalebaseret. 

 

Du skal være opmærksom på at dette er en aftale, du indgår med din arbejdsgiver, det er ikke en ret du har. Endvidere skal du være opmærksom på, at aftalen kun gør sig gældende, så længe du er ansat hos den samme arbejdsgiver. aftalen kan ikke tages med videre til en ny arbejdsgiver.   

 

Med den nye barselslov kan en aftalebaseret udskydelse kun omfatte de uger, der er overførbare. Det vil sige, at moren kan aftale at udskyde op til 18 (5 + 13 overført fra faren) ugers orlov med dagpenge. Faren kan aftale at udskyde op til 26 (13 + 13 overført fra moren) uger med dagpenge.  

 

Når den udskudte orlov ønskes afholdt, skal dette varsles over for arbejdsgiver senest otte uger før orlovens påbegyndelse. 

 

Forlængelse

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

 

Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver og forlængelse uden at genoptage arbejde, som alle har ret til. Sidstnævnte er nu uden dagpenge. Tidligere kunne man sprede sine dagpenge ud i op til 14 uger. Denne mulighed bortfalder med den nye barselslov.

 

Forlængelse uden ret til dagpenge

 

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge.

 

Du har efter den 10. uge efter fødslen ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen. Du kan forlænge denne periode ekstra 8 uger eller 14 uger. 

 

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde. 

 

Udbetaling Danmark skal ikke have besked om forlængelsen, når du forlænger orloven uden samtidig at arbejde.

 

Du skal bare sørge for at give din arbejdsgiver besked om forlængelsen.

 

Du skal være opmærksom på, at du kun har krav på forlængelse, hvis du varsler dette inden for 6. uger efter fødsel. Herefter kræver det en aftale med din arbejdsgiver.

 

Forlængelse efter aftale med din arbejdsgiver

 

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller f.eks. holde en ugentlig fridag i en periode.

 

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

 

Som lønmodtager skal du dog være opmærksom på, at de 9 ugers øremærket orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden 1 år efter barnets fødsel.

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du f.eks. er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring er således, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden, og kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien.

 

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

 

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

 

Udbetaling eller overførsel af evt. aftalte feriefridage er afhængigt af hvad, der er aftalt i din overenskomst eller individuelle ansættelseskontrakt.

Alene- og soloforældre

I den nye barselslov skelnes der mellem forældre, hvor den ene forælder er kendt og i live, men ikke bor sammen med den anden forælder ved fødslen (her kaldet aleneforældre), og tilfælde, hvor barnet kun har én retlig forælder (her kaldet soloforældre).

 

For aleneforældre skelnes der ligeledes mellem delt forældremyndighed og eneforældremyndighed. Vi vil her kun tage udgangspunkt i delt forældremyndighed.

 

Aleneforældre med delt forældremyndighed har hver ret til 37 ugers orlov.

 

Mor har naturligvis også ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet termin. Efterfølgende har hun ret til 10 ugers barsel, hvoraf to af ugerne er øremærket og derfor ikke kan overføres. Derudover har hun ret til 14 ugers orlov, ligesom forældre, der er sammen, har, men hun har derudover ret til 13 ugers ekstra orlov.

 

Den anden forælder har ligeledes ret til 37 ugers orlov, fordelt med to ugers øremærket barsel efter fødslen, herefter 22 ugers orlov og 13 ugers ekstra orlov.

 

 

For soloforældre gælder det, at mor ret til fire ugers graviditetsorlov før forventet termin. Efter fødslen har hun ret til 46 ugers orlov.

 

En solofar har ret til 46 ugers orlov efter fødslen/modtagelsen.

 

Særligt for Regional eller kommunal ansat

Når du er ansat i en kommune eller en region har du nogle særlige overenskomstforhandlet rettigheder i forbindelse med barsel, herunder løn under barsel. Indtil OK-24 er der forhandlet en overgangsordning, administrationsgrundlaget. Vi vil liste rettighederne op neden for.  

 

Før fødslen

 

Mor

 

Du skal som mor give din arbejdsgiver besked om din graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel.

 

Du har som mor ret til at gå på graviditetsorlov otte uger før forventet fødsel til din sædvanlige løn. Ved planlagt kejsersnit er det datoen herfor der er gældende.

 

Senest 4 uger før forventet fødsel skal du som give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil overdrage nogle (op til 8) uger inden for de første 10 uger efter fødsel.

 

Far/medmor

 

Som far skal du senest 4 uger forventet fødsel give din arbejdsgiver besked om, du ønsker at holde barsel inden for de første 10 uger efter fødsel og hvor mange uger, du ønsker at holde.

 

Du har som far ikke krav på at gå på barsel før fødslen. Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødslen.

 

Efter fødsel

 

Mor

 

Som kommunalt eller regionalt ansat mor har du to ugers øremærket orlov, som skal holdes i forbindelse med fødslen, og otte ugers overførbarorlov som skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen. Du har krav på din fulde løn i de første 10 uger efter fødslen.

 

Efter de første 10 uger efter fødslen har du ni ugers øremærket barsel, som skal holdes inden barnet fylder 1 år.

 

Endvidere har du fem uger, som du kan vælge at overføre til din partner eller du kan udskyde dem til afholdelse senere dog inden barnet fylder 9 år.

 

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i 10 uger.

 

Dvs. du har krav på din sædvanlige løn i 20 uger efter fødsel.

 

Hvis du og din partner er ansat i samme kommune eller region har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.

 

Såfremt kun én af jer er kommunal eller regional ansat tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der kommunalt eller regional ansat. I dette tilfælde har du som mor ret på din sædvanlige løn i 26 uger.  

 

I dette tilfælde skal du, som mor, være opmærksom på, at dagpengeretten kun er 24 uger, hvis ingen uger overføres til dig fra din partner. Dette vil betyde, at hvis du ikke har ret til dagpenge, vil din ret til løn blive sat tilsvarende ned. Det er i dette tilfælde vigtigt at din partner overfører to uger til dig, såfremt du ønsker at holde alle 26 uger med din sædvanlige løn.  

 

Lønretten kan ikke overføres mellem forældre. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn.

 

Far/medmor

 

Som kommunalt eller regionalt ansat far/medmor, har du krav på at holde to ugers øremærket orlov til din sædvanlige løn inden for de første 10 uger.

 

Derudover har du som far/medmor ret til at holde otte ugers orlov, som kan overføres helt eller delvist til din partner og ni ugers øremærket orlov, som skal afholdes inden barnet fylder 1 år.

 

Endvidere har du ret til at holde fem uger orlov som også kan overføres til din partner eller du kan udskyde dem til afholdelse senere, dog inden barnet fylder 9 år.

 

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i syv uger efter fødslen.

 

Dvs. du har som far/medmor krav på din sædvanlige løn i ni uger.

 

Hvis du og din partner er ansat i samme kommune eller region har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.

 

Såfremt kun én af jer er kommunal eller regional ansat tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der kommunalt eller regional ansat. I dette tilfælde har du, som far/medmor, ret til din sædvanlige løn i 13 uger.

 

Lønretten kan ikke overføres. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn.

 

 

Udskydelse

 

Ud over reglerne beskrevet under punktet ”udskydelse” glæder følgende:

 

Hvis du vælger at udskyde op til fem ugers orlov, kan du udskyde uger med løn, hvis de ikke er brugt endnu. Det er igen vigtigt at huske, at hvis dagpengeretten er opbrugt, bliver lønnen nedsat tilsvarende.

 

Pension

 

Med den nye barselslov fjernes adgangen til at udstrække barselsdagpengene tilsvarende. Med administrationsgrundlaget beholdes adgang i barselsaftalen til at udstrække pensionen således, at der i hele den forlængede periode fortsat indbetales/optjenes pension forholdsmæssigt. Der kan fortsat maksimalt indbetales/optjenes pension svarende til 20 ugers orlov. 

 

Ferie

 

Ud over reglerne beskrevet under punktet ”Ferie i forbindelse med barsel” glæder følgende:

 

6. ferieuge kan udbetales ved udløbet af ferieperioden den 30. april, medmindre du aftaler med din leder, at den overføres til den næste ferieperiode.

Særligt for Statslig ansat

Når du er ansat i staten, har du nogle særlige overenskomstrettigheder i forbindelse med barsel, herunder løn under barsel.  

 

De fleste af ændringerne i Barselsloven kan håndteres inden for den eksisterende barselsaftale, men på enkelte punkter var der behov for at justere barselsaftalen. Derfor har CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udarbejdet et administrationsgrundlag til barselsaftalen. 

 

Før fødslen

 

Mor 

 

Du skal som mor give din arbejdsgiver besked om din graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel.  

 

Du har som mor ret til at gå på graviditetsorlov fem-seks uger før forventet fødsel til din sædvanlige løn. Ved planlagt kejsersnit er det datoen herfor der er gældende.  

 

Senest 4 uger før forventet fødsel skal du som give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du vil overdrage nogle (op til 8) uger inden for de første 10 uger efter fødsel.  

 

Far/medmor 

 

Som far skal du senest 4 uger forventet fødsel give din arbejdsgiver besked om, du ønsker at holde barsel inden for de første 10 uger efter fødsel og hvor mange uger, du ønsker at holde.  

 

Du har som far ikke krav på at gå på barsel før fødslen. Orlovens længde beregnes fra dagen efter fødslen. 

 

Efter fødsel

 

Mor 

 

Som statsligt ansat mor har du to ugers øremærket orlov, som skal holdes i forbindelse med fødslen, og otte ugers overførbarorlov som skal holdes inden for de første 10 uger efter fødslen. Du har krav på din fulde løn i de første 10 uger efter fødslen.  

 

Efter de første 10 uger efter fødslen har du ni ugers øremærket barsel, som skal holdes inden barnet fylder 1 år.  

 

Endvidere har du fem uger, som du kan vælge at overføre til din partner eller du kan udskyde dem til afholdelse senere dog inden barnet fylder 9 år.  

 

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i 10 uger.  

 

Dvs. du har krav på din sædvanlige løn i 20 uger efter fødsel.  

 

Hvis du og din partner er ansat i staten har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.  

 

Såfremt kun én af jer er statsligt ansat tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der kommunalt eller regional ansat. I dette tilfælde har du som mor ret på din sædvanlige løn i 26 uger.   

 

I dette tilfælde skal du, som mor, være opmærksom på, at dagpengeretten kun er 24 uger, hvis ingen uger overføres til dig fra din partner. Dette vil betyde, at hvis du ikke har ret til dagpenge, vil din ret til løn blive sat tilsvarende ned. Det er i dette tilfælde vigtigt at din partner overfører to uger til dig, såfremt du ønsker at holde alle 26 uger med din sædvanlige løn.   

 

Som noget nyt er det aftalt, at hvis mor ikke får overført 25. og 26. orlovsuge med dagpenge fra far eller medmor (da begge parter jo tildeles 24 uger hver), udbetales en nedsat løn til mor. Den nedsatte løn udgør differencen mellem sædvanlig løn og dagpenge. 

 

Far/medmor  

 

Som kommunalt eller regionalt ansat far/medmor, har du krav på at holde to ugers øremærket orlov til din sædvanlige løn inden for de første 10 uger.  

 

Derudover har du som far/medmor ret til at holde otte ugers orlov, som kan overføres helt eller delvist til din partner og ni ugers øremærket orlov, som skal afholdes inden barnet fylder 1 år.  

 

Endvidere har du ret til at holde fem uger orlov som også kan overføres til din partner eller du kan udskyde dem til afholdelse senere, dog inden barnet fylder 9 år.  

 

Du har yderligere krav på din sædvanlige løn i syv uger efter fødslen.  

 

Dvs. du har som far/medmor krav på din sædvanlige løn i ni uger. 

 

Hvis du og din partner er ansat i samme kommune eller region har I krav på seks ugers løn under orloven til deling.  

 

Såfremt kun én af jer er kommunal eller regional ansat tilfalder de seks ugers fravær med løn dén af jer, der kommunalt eller regional ansat. I dette tilfælde har du, som far/medmor, ret til din sædvanlige løn i 13 uger.  

 

Lønretten kan ikke overføres. Dvs. overfører du dele eller alle overførbare uger til din partner, er det kun ugerne, der overføres, ikke din løn.

 

Særligt for Privatansat

Du skal være opmærksom på, om du er omfattet af en overenskomst, eller om du er ansat på individuel kontrakt.

 

Overenskomstansat

 

DA og FH har indgået en aftale om en overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet. De nye regler vil have virkning fra den 2. august 2022.

 

Formålet er at tilpasse de eksisterende barselsregler i overenskomsterne til de ændrede orlovsperioder i den nye barselslov.

 

Aftalen har virkning for alle overenskomster indgået mellem medlemmer af FH og medlemmer af DA, medmindre parterne selv har etableret en overgangsordning. Radiograf Rådet er medlem af FH. Derfor påvirker deres forhandlinger dig og dit ansættelsesforhold.

 

Overenskomsternes nuværende betalingsregler bliver justeret på følgende måde:

 

De 14 ugers barselsorlov med løn, som i de fleste overenskomster er tildelt mor, bliver justeret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov.

 

Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditets-, fædre- og forældreorlov ændres ikke.

 

Overordnet set betyder aftalen, at der er det samme antal ugers orlov med løn som efter de hidtidige regler, og fordelingen er også den samme. Din arbejdsgiver har en kopi af overenskomsten, der gæler på din arbejdsplads, du kan bede om at få udlevere, såfremt du ikke har den.

 

Ansat på individuel kontrakt

 

Hvis du er ansat på individuel kontrakt, følger din lønret af din kontrakt. Det er derfor vigtigt, du kigger i denne, for at finde ud af om og evt. hvor længe du har krav på løn under barsel.

 

Er du i tvivl er du altid velkommen til at sende din kontrakt ind til os på kontakt@radiograf.dk, så vi kan tjekke den igennem for dig.

 

Din ret til fravær under barsel følger loven. De rettigheder og forpligtelser, der følger heraf, er beskrevet oven for.

Er du eller din partner selvstændig, ledig eller studerende?

Efter den nye barselslov gælder der særlig regler for selvstændige, ledige og studerende. Falder du og/eller din partner under én af disse grupper, kan du vælge at overdrage op til 22 uger (8+9+5 uger) til den anden forælder. Du har derfor kun 2 ugers øremærket orlov, som du skal holde i forbindelse med fødslen.

 

Regnbuefamilier

Regnbuefamilier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælle eller samlever. 

 

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre.

 

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov.

 

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Har du brug for rådgivning omkring din konkrete situation?

Hvis din situation ikke svarer til nogen af de scenarier, der er beskrevet, kan du som medlem af Radiograf Rådet kontakte vores forhandlingskonsulenter for at få råd og vejledning.

 

Forhandlingskonsulent Shady Khalil
Shady@radiograf.dk
Tlf.: +45 35 37 43 39
Mobil: +45 26 21 91 40

 

Forhandlingskonsulent Mille Giehm-Reese
Mille@radiograf.dk
Tlf.: +45 35 37 43 39
Mobil: +45 21 28 28 71