Fravær af familiemæssige årsager

Her er udtaget det nye ved OK 18 samt de vigtigste nedslag i Aftale om frihed af familiemæssige årsager, der alene gælder barsel.

Ved OK18 er med virkning fra den 1. april 2019 aftalt følgende:

 

Fertilitetsbehandling

Retten til fravær med fuld løn i forbindelse med undersøgelser og behandling for barn­løshed udvides til at gælde alle ansatte, der undergår fertilitetsbehandling, som skyldes sygelige forhold uanset, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden.

 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, at det alene er den part, som er årsag til barnløsheden, der har ret til fravær med løn.

 

Sorgorlov

Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældre­ne ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.

 

Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modta­gelsen.

 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, at moren/en af adoptanterne har ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger, og faren/medmoren/den anden adoptant har ret til sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Faren/medmoren/den anden adoptant har dog fra 1. februar 2018 ret til fravær og barselsdagpenge i 14 uger i henhold til barselslovens§ 13.

 

Omsorgsdage til plejeforældre

Personkredsen, som har ret til omsorgsdage, udvides til også at gælde plejeforældre, når der er tale om plejeforhold af minimum 6 måneders -varighed, og barnet har adresse hos den ansatte.

 

Indtil 1. april 2019 gælder fortsat, ·at det er biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptivforældre eller indehavere af forældremyndigheden, som har ret til omsorgsdage.

 

Tjenestefrihed ved modtagelse af spædbarn i pleje

 

Ansatte, der indgår aftale om at modtage et spædbarn i pleje i medfør af serviceloven, har ret til tjenestefrihed i op til 1 år.

 

Herudover er aftalen ajourført i forhold til gældende lovgivning således, at de to ugers fædreorlov: efter aftale med arbejdsgiveren kan afholdes som ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen, jf. §9 stk. 2 og § 19.

 

 

Nedslag på punkter fra Aftale om fravær af familiemæssige årsager

§ 2. LØN

Stk. 1.

Ved sædvanlig løn forstås i denne aftale en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær ifølge aftale eller overenskomst.

 

Stk. 2.

En arbejdsgiver har i de perioder, hvor der ydes sædvanlig løn ret til de dagpenge, som den ansatte ellers ville have haft ret til fra kommunen jf. barselsloven.

 

Stk. 3.

Ret til løn i 8-ugers perioden før fødslen, jf. § 8, bortfalder, hvis den ansatte i denne pe­riode indtræder i ny lønnet beskæftigelse.

 

Stk. 4.

Retten til fuld løn efter fødslen er betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som den ansatte vil have ret til efter barselsloven.

§ 4. BEHANDLING FOR BARNLØSHED

Ved fravær fra· arbejdet på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld løn under sygdom.

 

§ 5. GRAVIDITETSUNDERSØGELSER

En kvindelig ansat har ret til løn under fravær fra arbejdet til graviditetsundersøgelser, når fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

 

§ 7. UARBEJDSDYGTIGHED FØR ORLOV TIL GRAVIDITET OG BARSEL

Stk. 1.

En kvindelig ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 8-uger før forventet fødsel, hvis betingelserne efter barselslovens § 6, stk. 2 er opfyldt.

 

Stk. 2.

Sygdom under graviditet, som ikke falder ind under stk. 1, betragtes som fravær ved sygdom.

 

§ 8. ORLOV UNDER GRAVIDITET

Før fødslen har en kvindelig ansat ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen.

 

§ 9. BARSELSORLOV - FRAVÆR MED LØN INDTIL 14 UGER EFTER FØDSLEN

Stk. 1.

Efter fødslen har moren ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 14 uger. I de første 2 uger efter fødslen har moren pligt til fravær.

 

Stk. 2.

Faren eller medmoren har i forbindelse med sit barns fødsel ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren in­den for de første 14 uger efter fødslen. De 2 uger skal gives i sammenhæng; men kan efter aftale med arbejdsgiveren afholdes som ikke-sammenhængende perioder in­den for de første 14 uger efter fødslen.

 

§ 10. FORÆLDREORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN - FRAVÆR OG LØN

Stk. 1.

Efter den 14. uge efter fødslen har den ansatte ret til fravær fra arbejdet i op til 32 uger.

 

Stk. 2.

Den ansatte har ret til at vælge fravær efter stk. 1 i 40 eller 46 uger, jf. dog § 2, stk. 4. Deles fraværet mellem forældrene skal det samlede fravær udgøre 40 uger eller 46 uger.

 

Stk. 3.

Faren eller medmoren kan anvende dele af sin ret til fravær i 32 uger, jf. stk. 1 og 2 in­den for 14 ugers perioden efter fødslen.

 

Stk. 4.

Faren eller medmoren har efter begæring ret til sædvanlig løn i indtil 12 uger ved for­lods anvendelse af sin fraværsret efter stk. 3. Udnytter faren eller medmoren denne ret sker en forholdsmæssig reduktion af perioden med sædvanlig løn efter stk. 5.

 

Stk. 5.

Moren har ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af fraværsret efter § 10, stk. 1 og 2. Faren/medmoren har ret til 7 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af fraværsret efter§ 10, stk. 1 og 2. Retten til sædvanlig løn bortfalder, hvis den reserverede orlov med sæd­vanlig løn ikke anvendes eller udskydes efter § 11.

Herudover har en ansat ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af sin fraværsret ef­ter § 10, stk. 1 og 2. Hvis begge forældre er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger.

Forældrene kan med sædvanlig. løn afholde fravær samtidigt eller afholde fravær på skift.

 

Stk. 6.

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har moren ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bort­adoption. Er barnet dødfødt eller dør inden for de første 32 uger efter fødslen, bevarer faren eller medmoren sin ret til sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger efter fødslen, jf. § 9, stk. 2. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har hver af forældrene ret til fravær m􀀋d sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Hvis moren efter fødslen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes fraværs- og dagpengeret samt retten til sædvanlig løn med hendes sygdomsperiode, dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.