Omsorgsdage og barns 1. og 2. sygedage

Omsorgsdage er beskrevet i Aftale om frihed af familiemæssige årsager §§ 28-30

 

 

§ 28. RET TIL OMSORGSDAGE

Stk. 1.

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år med henblik på omsorg for barnet. Dette gælder uanset antallet af ansættelser indenfor et kalenderår i regioner.

 

Stk. 2.

Retten til omsorgsdage omfatter biologiske forældre, registrerede medmødre, adoptiv­forældre, plejeforældre eller indehavere af forældremyndigheden. Barnet skal have ophold hos den ansatte. Både mødre og fædre/medmødre har ret til omsorgsdage. Omsorgsdage kan afvikles uafhængig af den anden forældres eventuelle orlov.

 

Stk. 3.

Ikke afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udløb. Overførsel af omsorgs­dage kan ske i følgende situationer:

  1. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget kan overføres til det næstfølgende kalenderår. Ret til overførsel gælder uanset, hvornår barnet er født/modtaget i det pågældende kalenderår. Denne ret bevares ved umiddelbar overgang fra et ansættelsesforhold indenfor regioner.

  2. Ikke afholdte omsorgsdage fra det kalenderår, hvor den ansatte på grund af or­lov efter kap. 3, 4 eller ·ser afskåret fra at afholde omsorgsdage. Omsorgsdagene kan overføres til det kalenderår, hvor den pågældende ophører med at afhol­de orlov efter kap. 4 og 5. Retten til overførsel gælder alle de omsorgsdage, som den ansatte har ret til i det pågældende tidsrum.

 

§ 29. VARSLING AF OMSORGSDAGE

Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling af en omsorgsdag tages hensyn til forholdene på tjenestestedet. Når barnet er sygt indgår en afvejning af hensynet til tjenesten over for barnets alder, sygdommens karakter mv.

 

§ 30. OMSORGSDAGE VED ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR

Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

 

 

Barns 1. og 2. sygedag(e)

Ret til frihed ved barns 1. og 2. sygedag er skrevet ind i overenskomsten for ikke-ledende personale § 18:

 

§ 18. BARNS 1. OG 2. SYGEDAG

 

Stk. 1.

Ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første og anden sygedag, når følgende betingelser er opfyldt:

 

  1. barnet er under 18 år, og har ophold hos den ansatte,
  2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
  3. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

 

Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær.

 

BEMÆRKNINGER:

I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter.

 

Stk. 2.

Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

 

Stk. 3.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages.