Ferieaftalen

Det er Forhandlingsfællesskabet og RLTN der aftaler feriereglerne på det regionale område.

Forhandlingsfællesskabet og RLTN blev ved OK-18 enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020, og som herefter vil udgøre det samlede regelgrundlag for ferierettigheder på det regionale område. Parterne har desuden aftalt et protokollat om håndteringen af feriebetaling i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.

 

Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som bl.a. indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie.

 

Det bemærkes, at reglerne om 6. ferieuge ikke er omfattet af ændringerne, dvs. at de gældende regler for 6. ferieuge videreføres.

 

Folketinget har endvidere vedtaget en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang fra den gældende ferieordning til den nye ferieordning. Overgangsordningen indebærer, at ferierettigheder omfattet af ferieloven (5 ugers ferie m.m.) optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 ”indefryses” i en fond (Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler) og udbetales som udgangspunkt først til den ansatte, når vedkommende når folkepensionsalderen.

 

Vil du se den aktuelle ferieaftale?

 

To vejledninger

Forhandlingsfællesskabet og RLTN har aftalt at udarbejde to fælles vejledninger, der har til formål at understøtte overgangen til det nye feriesystem og de lokale parters anvendelse af de nye ferieaftaler.

 

Denne første vejledningVejledning om overgang til de nye ferieregler, har fokus på overgangen til det nye feriesystem, dvs. bl.a. på reglerne for opgørelse, indberetning, indbetaling/udbetaling til fonden, håndteringen af den samlede feriebetaling i overgangsperioden samt de særlige problemstillinger, der kan opstå, ved overgangen til den nye ferieordning.

 

Den anden vejledningVejledning om ferie 2020 er en samlet vejledning om de nye ferieaftaler, som træder i kraft den 1. september 2020.Vejledningen gennemgår både de nuværende regler, som videreføres i de nye ferieaftaler, samt alle de nye elementer i ferieaftalerne, herunder princippet om samtidighedsferie for 1.-5. ferieuge.

 

Vejledningen indeholder uddybende beskrivelser og vejledning samt konkrete eksempler til forståelse af reglernes anvendelse i praksis. Denne vejledning er derfor temmelig omfattende (220 sider). 

 

Vi kan også henvise til Den nye ferielov - hvad er op og ned fra Radiografen.