MED-aftaler

MED-aftaler indgås på lokalt niveau ud fra de rammer der her er stillet op.

 

MED-aftaler indgås på det lokale niveau, og skal derfor findes lokalt. Du kan her læse lidt om, hvordan en lokal MED-aftale indgås. Der er indgået et utal af lokale MED-aftaler, som ikke er mulige for os at henvise til. Skal du have besked om din lokale MED-aftale, så bedes du henvende dig til din TR eller din AMR.

 

Opsigelse af eller forslag om ændring af den lokale aftale fremsættes i hovedudvalget. De lokale parter tager hver især stilling til, hvem der skal repræsentere dem i de lokale forhandlinger. En lokal MED-aftale kan gen­forhandles uden forinden at være opsagt.

 

Genforhandling kan både omhandle den lokale MED-aftale og tilhørende bilag, som er en del af den lokale MED-aftale.

 

Genforhandling af den lokale MED-aftales bestemmelser skal ske ved ned­sættelse af et forhandlingsorgan, når:

  • den lokale MED-aftale er opsagt,
  • forhandlingen vedrører bestemmelser i den lokale MED-aftale om pligt til andet og mere indhold, end det MED-systemet skal behandle i henhold til MED-rammeaftalen, fx end det der følger af MED-rammeaftalens §§ 6-9,
  • formålet er at nedlægge niveauer, fjerne eller reducere en formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse, uden at dette følger af ændringer i regionens organisation og/eller ledelsesstruktur, eller
  • hovedudvalget er enige om, at aftalen skal genforhandles i et forhandlingsorgan.

 

Forhandlingsorganet kan delegere kompetencen til at aftale ændringer i den lokale MED-aftale til hovedudvalget. Forhandlingsorganet definerer i givet fald rammerne for delegationen, herunder omfang og varighed.

 

Den lokale aftale kan, i henhold til MED-rammeaftalens § 3, stk. 4, opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved opsigelse af aftalen skal der optages forhandlinger om indgåelse af en ny aftale.

 

Derudover henvises til MED-håndbogen, som alle tillidsvalgte AMR og TR i Radiograf Rådet får udleveret.