En beretning om pilotprojektet - mobil røntgen på Aarhus Universitetshospital

Ideen gik ud på, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter, så undersøgelsen i højere grad skulle tilpasses patienten fx i form af tid og lokation – og ikke patienten, der skulle tilpasses undersøgelsen.

Af uddannelsesansvarlig radiograf Astrid Vedsted og PhD stud./AC-Fuldmægtig, cand.scient.san. Maria Toppenberg

 

På Røntgen og Skanning, var det længe blevet overvejet hvordan patientforløbet kunne optimeres, især for de udsatte patientgrupper så-som ældre, demente, psykisk syge og plejehjemsbeboere. Hos denne patientgruppe kan en ellers uproblematisk røntgenundersøgelse blive uhensigtsmæssigt på grund af udefrakommende faktorer så som miljøskiftet, transporten, ventetid og ledsagelse til og fra undersøgelsen (1). Vi har på afdelingen erfaret, og litteraturen viser, at patienter med eksempelvis demenssygdom kan blive bange og urolige, når de flyttes fra hjemmet til røntgenafdelingen. Det kan føre til øget pleje og medicinering i adskillige dage efter undersøgelsen, sygdomsforværrelse og kan i værste tilfælde hos nogle patienter føre til hospitalsindlæggelse (2). Når en patient skal ledsages til og fra hospitalet, må personalet på fx plejehjemmet prioritere hvem, det er vigtigst at pleje – patienten, der skal undersøges på hospitalet, eller borgeren, der stadig er hjemme på plejehjemmet. Røntgenundersøgelsen bliver også mere ressourcekrævende, da der skal bruges ressourcer på patienttransport, ledsagerordninger og plejepersonale (3).

 

For at imødekomme nogle af de problemer, forekom mobil røntgen at være en god idé.

 

Mobil røntgen - Open Access

Mobil røntgen er en form for Open Access. I stedet for at patienterne skal på hospitalet for at få foretaget en røntgenundersøgelse, flyttes røntgenundersøgelsen til patienten, hvor der anvendes transportabelt (mobil røntgen) røntgenudstyr. Fordelen ved at undersøgelsen foretages i patientens eget hjem er et forbedret patientforløb i form af kortere ventetid for patienten, reduceret antal kontakter til skadestuen, reduceret ressourceforbrug, færre patienttransporter, færre forebyggende lægebesøg, færre indlæggelser og en reduktion i antallet af patienter, der går i delir, som følgevirkning af fx miljøskiftet i forbindelse med røntgenundersøgelse (1,2). Studier viser og vores egen erfaring er, at både patienter og ansatte mener, at patientforløbet er forbedret, fordi patienten kan blive i eget hjem, og at plejehjemspersonalet ikke behøver at være fraværende fra de resterende borgere på fx plejehjemmet. Ved mobil røntgen bliver personalet nemlig tæt på borgerens stue under undersøgelsen frem for at ledsage borgeren, der skal have foretaget en røntgenundersøgelse på hospitalet (4-8).

 

Igangsætning

1. september 2014 påbegyndtes pilotprojektet 'mobil røntgen' på AUH. Pilotprojektet, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), er et tværsektorielt samarbejde mellem Røntgen og Skanning og Geriatrisk Afdeling på AUH samt Aarhus Kommune. Pilotprojektet foregår desuden i samarbejde med en privat røntgenklinik, som stiller apparatur og specialbygget bil til rådighed, og som står for at udføre selve undersøgelsen, mens radiologer fra Røntgen og Skanning beskriver røntgenbillederne. Mobil røntgen tilbydes i dag på plejehjem, ældreboliger, rehabiliteringshjem, handicapboliger, forsorgshjem og andre institutioner, som Aarhus Kommune finder egnet til mobil røntgen samt Geriatrisk Afdeling og Psykiatrisk Afdeling, AUH, som pt. er beliggende på andre matrikler i Aarhus end Røntgen og Skanning.

 

Hvordan fungerer mobil røntgen i praksis

Når personalet på fx plejehjemmet har en mistanke om sygdom, kontakter de den ansvarshavende læge, der vurderer om patienten skal undersøges med røntgen og som evt. henviser til røntgenundersøgelsen. Henvisningsproceduren er stort set den samme, som når der henvises til røntgenundersøgelse på Røntgen og Skanning. Der kan henvises til følgende undersøgelser: thorax, abdomen, columna, pelvis, overekstremiteter og underekstremiteter. Når Røntgen og Skanning har modtaget henvisningen, får radiografen en meddelelse herom, og han kører umiddelbart herefter ud til patienten og foretager røntgenundersøgelsen. Billederne sendes via RIS/PACS til Røntgen og Skanning, hvor de beskrives af radiologer.

 

I figuren på forrige side ses, hvordan et patientforløb, hvor patienten undersøges med mobil røntgen adskiller, sig fra et patientforløb, hvor patienten undersøges på Røntgen og Skanning.

 

Evalueringen af pilotprojektet mobil røntgen

Pilotprojekt ’mobil røntgen’ blev evalueret, efter det havde været i gang i et år. Der blev anvendt en amerikansk metode Triple Aim, som har tre hovedfokusser: Sundhedstilstanden for populationen, klinisk og brugeroplevet kvalitet samt omkostninger per capita (9). Formålet med at evaluere pilotprojektet var at undersøge, om metoden mobil røntgen gav mening i en dansk kontekst og om udstyret var validt, for til sidst at afgøre om mobil røntgen kunne gavne patientforløbet og evt. være ressourcebesparende.

 

Resultat viste, at metoden mobil røntgen giver mening i dansk kontekst, da adspurgte patienter, pårørende og sundhedspersonale er tilfredse med mobil røntgen og resultatet indikerer, at mobil røntgen gavner patientforløbet. Røntgenbilleder foretaget med det mobile røntgenudstyr var også acceptable. Evalueringen er efterfølgende blevet brugt som afsæt til igangsætning af ph.d. studie om mobil røntgen, hvor hovedmetoden er Triple Aim.
 

Tilbagemeldinger

Røntgen og Skanning har løbende fået mange tilbagemeldinger fra brugerne og radiografen, der foretager undersøgelserne. Dette afsnit bygger udelukkende på de mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger vi har fået, samt de erfaringer vi har g jort os gennem observation, interview, mail og telefon.

 

Personalet fortæller, at det ofte er ældre forvirrede borgere, der er faldet og føler, at de har ondt, når de går eller mobiliserer sig, og for dem fungerer det rigtig godt, at mobil røntgen kommer ud, især hvis de i forvejen har det rigtig skidt og har et langt sygdomsforløb. Patienterne kan blive mere urolige, hvis de skal på sygehuset, og det kan være svært at forklare dem skiftet mellem sygehus og hjem.

 

En pårørende fortæller, at mobil røntgen skånede hende for, at blive bekymret over at hendes ældre mor skulle transporteres til hospitalet, hvordan ville moren reagere på miljøskiftet, skulle datteren tage fri fra arbejde osv.

 

En læge fortæller, at mobil røntgen er smidigt, kundevenligt og giver hurtig adgang til røntgenundersøgelse samtidig med, at den kliniske effekt er god. Røntgenbillederne kan vise nogle afgørende ting for den videre behandling, som dermed kan igangsættes hurtigt. Tilbagemeldingen fra radiografen, der foretager undersøgelserne er, at han får meget ros. Der er behov for mobil røntgen, og både personale, patienter og pårørende er lettede over at røntgenundersøgelsen kan blive foretaget i patientens eget hjem/plejebolig. Ofte er patienterne meget dårlige, og har svært ved at komme til og fra hospitalet, og derfor er det af stor betydning for dem, at de ikke skal flyttes.

 

Fremtiden

På nuværende tidspunkt er mobil røntgen overgået til et forskningsprojekt, som en del af et ph.d. studie. På afdelingen, har vi en forventning om, at studiet vil vise, at mobil røntgen er godt for patienten.

 

En ting er i hvert fald helt sikkert - det var og er en god idé, at tilbyde mobil røntgen til udsatte patienter i Aarhus Kommune.

 

Litteraturliste

 1. O’Neill B, Parkinson L, Dwyer T, Reid-Searl K. Nursing home nurses’ perceptions of emergency transfers from nursing homes to hospital: A review of qualitative studies using systematic methods. Geriatric Nursing. 2015: [Epub ahead of print]
   
 2. Kihlgren AL, Nilsson M, Skovdahl K, Palmblad B, Wimo A. Older patients awaiting emergency department treatment. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2007; 66 (11): 1443-9.
   
 3. Akershus Universitetssykehus. Projektrapport November 2010 – 2012 Mobil røntgentjeneste fra Akerhus universitetssykehus til sykehjem og fengsel I 8 kommuner på Romerike. Flytte diagnostik – ikke patienter. Akershus Universitetssykehus 2012.
   
 4. Eklund K, Klefsgård R, Ivarsson B, Geijer M: Positive Experience of Mobile Radiography Service in Nursing Homes. Gerontology. 2012; 58 (2): 107-11. doi: 10.1159/000329452
   
 5. Montalto M, Shay S, Le A: Evaluation of a mobile X-ray service for elderly residents of residential aged care facilities. Australian Health Reveiew – a publication of the Australian Hospital Association. 2015; [Epub ahead of print].
   
 6.  Aimonino Ricauda N, Tibaldi V, Bertone P, Quagliotti E, Tizzani A, Zanocchi M, Isaia G, Grosso M, Cammarotta T, Davini O: The RAD– HOME project: a pilot study of home delivery of radiology services. Archives of Internal Medicine. 2011; 171 (18): 1678-80.
   
 7. Montalto M, Shay S, Le A. Evaluation of a mobile x-ray service for elderly residents of residential aged care facilities. Australian Health Reveiew – a publication of the Australian Hospital Association. 2015; [Epub ahead of print].
   
 8. Graverholt B, Riise T, Jamtvedt G, Ranhoff AH, Kruger K, et al. Acute hospital admission among nursing home residents: a population based observational study. BioMed Central Health Services Research. 2011; 11 (5):126. doi: 10.1186/1472-6963-11-126.
   
 9. Berwick MD, Nolan TW, Whittington J. The Triple Aim: Care, Health and Cost. Health Affairs. 2008; 27(3): 759-69. doi: 10.1377/hlthaff.27.3.759.
   

Udgivelse: Radiografen 02, marts 2017, årgang 45