Aktuelt - Forside highlight

Der er stemt JA ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat

Her kan se, hvad OK-aftalen for staten vil betyde for dig efter, der er blevet stemt ja ved den vejledende urafstemning til OK21 Stat. Den ny overenskomst træder i kraft den 1. april 2021.

Løn
Lønstigninger

 

Gennem de næste 3 år vil lønnen stige med 4,42 pct. for alle statsansatte. I samme periode forventes priserne at stige med 3,95 pct. Det vil sige, at din købekraft er sikret.

 

Nedenfor kan du se, hvornår du får hvilke lønstigninger. Udover de generelle lønstigninger er der også aftalt en række generelle forbedringer. Se afsnittet ”Generelle forbedringer”.

 

Lønstigninger

1. april 2021: 0,80%

1. oktober 2021: 0,30%

1. april 2022: 1,19%

1. oktober 2022: 0,77%

1. april 2023: 1,48%

1. oktober 2023: 0,35%

 

Generelle lønstigninger i alt: 4,42%

 

Det beløb man indbetaler til pension, og det beløb man får udbetalt som særlig feriegodtgørelse, stiger sammen med de generelle lønstigninger, fordi begge dele beregnes som en procentdel af lønnen. Det samme gælder for tillæg for at arbejde i aften-, natte- og weekendvagt mv.

 

Parallel lønudvikling
Reguleringsordningen er den mekanisme, der sikrer en parallel lønudvikling mellem den offentlige og private sektor. Vi har aftalt, at ordningen fortsætter, fordi den historisk set har været en gevinst for de offentligt ansatte. Meget tyder på, at corona-epidemien betyder afdæmpet vækst i de privatansattes lønninger. Det er der taget højde for i beregningerne og forventningen er, at reguleringsordningen vil udmønte 0,63% i overenskomstperioden.

 

Generelle forbedringer
Det generelle forlig indeholder en række forbedringer for alle lønmodtagere på statslige arbejdspladser. I det følgende kan du se en beskrivelse af de vigtigste dele af det samlede resultat, som har betydning for radiografer ansat i staten:

 

Ret til en årlig seniorbonus fra 62 år på 0,8% af den sædvanlige løn, som kan konverteres til enten 2 årlige seniorfridage eller ekstraordinær pensionsindbetaling.

 

Fokus på individuel kompetenceudvikling gennem videreførelse og styrkelse af Den Statslige Kompetencefond.

 

Ret til sorgorlov med løn til begge forældre i indtil 26 uger efter et barns død (såfremt barnet er under 18 år).

 

En ændring af rammeaftalen om nye lønsystemer (lokalløn), så tillidsrepræsentanten får mulighed for at få de relevante lønoplysninger i forbindelse med de årlige lønforhandlinger.

 

Frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af det psykiske arbejdsmiljø.

 

Inddragelse af Samarbejdsudvalget i forbindelse med processer omkring udbud, genudbud og udlicitering på arbejdspladsen.

 

En præcisering i TR-aftalen, så det står klart, at tillidsrepræsentanten (TR) og ledelsen skal drøfte, om TR eventuelt skal have reduceret sine sædvanlige opgaver som følge af tidsforbruget til TR-arbejdet.

 

Gruppelivsordningens aldersgrænse for børne- sum hæves fra 21 til 24 år.

 

Etablering af et partssamarbejde, der har til formål at understøtte udviklingen af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser.

 

Et fælles initiativ om forbedring og videreudvikling af lokallønsystemet.

 

De enkelte organisationsaftaler
Parterne var enige om, at flest muligt af pengene i den økonomiske ramme skulle bruges på de generelle lønforbedringer. Derfor blev der ikke afsat puljemidler til forhandlingerne om de enkelte organisationsaftaler. Dog kom disse forbedringer for radiograferne.

 

Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

 

Aftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler per 1. april 2021

 

Der er aftalt en udvidelse af aftalens dækningsområde, så den nu omfatter alle ansatte, der udfører ph.d.-forløb. Herudover er der aftalt mindre forbedringer af arbejdstidsbestemmelserne.

 

Radiografer og Rådighedssygeplejersker i Forsvaret

 

Aftale for sygeplejersker og radiografer med rådighedspligt pr. 1. april 2021

 

Der er etableret et periodeprojekt, som omhandler en gennemskrivning af aftalen om sejlads med søværnet. Projektet indeholder også en afsøgning af mulighederne for at indgå aftale om øvelsessejlads samt se på strukturen for INTOPS-tillæg for alle radiografer og sygeplejersker i Forsvaret.