Kampagne: Anmeld ulykker

Arbejdstilsynet sætter fokus på vigtigheden af at anmelde arbejdsulykker og relancerer den 30. september 2021 kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Kampagnen fra 2018 blev til i et samarbejde mellem AT, BFA og AES.

Mulighed for godtgørelse og erstatning
En anmeldelse af en ulykke vil automatisk blive sendt til både Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 

Arbejdstilsynet bruger anmeldelserne i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde. AES træffer afgørelse om, hvorvidt ulykken kan anerkendes som en arbejdsulykke efter arbejdsskadesikringsloven. Hvis ulykken bliver anerkendt som en arbejdsulykke, vurderer de desuden, om der er mulighed for at få godtgørelse for varige gener (varigt mén) eller erstatning for tab af erhvervsevne.

 

Hvad er en arbejdsulykke?
En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade.

 

En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

 

Det er uden betydning, hvilket arbejde personen har udført, og hvordan personen er kommet til skade. Hvis der sker en færdselsulykke for en person, der er ved at udføre sit arbejde, er det en arbejdsulykke. Bliver en person, der er ved at udføre sit arbejde, udsat for vold fra mennesker eller dyr, er det en arbejdsulykke.

 

Arbejdsulykke eller erhvervssygdom
Det kan være vanskeligt at trække en skarp grænse mellem, hvad der er en arbejdsulykke, og hvad der er en erhvervssygdom. Arbejdsskader er den fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

 

Reglen
Det fremgår af § 1, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615 af 8. juni 2010 med senere ændringer, at:

 

"Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen."

 

- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 615

 

Arbejdsudygtighed og fravær
Arbejdsudygtighed (fremover benævnt fravær) betyder, at den tilskadekomne ikke er eller vil være i stand til at udføre sit sædvanlige arbejde. Det er i vurderingen af, om der er tale om fravær fra det sædvanlige arbejde, afgørende for anmeldepligten, om den tilskadekomne kan påtage sig sin sædvanlige arbejdsfunktion i fuldt omfang. Det er uden betydning for anmeldelse af arbejdsulykken, om vedkommende på tilskadekomstdagen ikke kan genoptage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

 

Hvad der forstås ved det sædvanlige arbejde, kommer an på en konkret vurdering. Det kan fx fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt eller af den tilskadekomnes stillingsbetegnelse på virksomheden.

 

Fraværet efter en arbejdsulykke medfører oftest, at den tilskadekomne har sygefravær. Men der kan også være tale om, at vedkommende fx i fastholdelsesøjemed bliver sat til andet arbejde (”skånejob”) eller midlertidigt arbejder på nedsat tid. Dette fritager dog ikke for anmeldepligten.

 

Læs mere her.