Værd at vide om OK23 Privat

Forligsmanden har fremsat et mæglingsforslag, og aftaler for OK23 Privat foreligger.

Opdateres løbende. Sidst opdateret den 13. april 2023. Læs mere her.

 

Forligsmanden har den 25. marts fremsat et mæglingsforslag, der omfatter fornyelse af en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked.

 

Mæglingsforslaget skal samlet set godkendes i alle organisationerne, som har overenskomster, der skal fornyes pr. 1. marts 2023.

Resultatet vil blive offentliggjort onsdag d. 12. april.

 

Forligsmanden har i mæglingsforslaget bestemt, at arbejdsstandsninger – i tilfælde af mæglingsforslagets forkastelse – tidligst kan iværksættes den 17. april 2023 ved normal arbejdstids begyndelse.

 

Aftalerne for OK23 Privat

Dansk Erhverv er klar til at forny landsoverenskomsten for privathospitaler og -klinikker for en 2-årig periode. Bliver aftalerne godkendt af de omfattede FH-organisationer, vil de gælde for privatansatte radiografer.

 

Konstitueret formand for Radiograf Rådet Christian Gøttsch Hansen glæder sig, og er spændt på den videre udvikling:

 

”Foreløbig går det bedre end forventet med aftalerne på det private område, men de er jo ikke endelige endnu, da de afhænger af ja-flertal på samtlige forlig for de omfattede FH-organisationer. Og så bliver det meget spændende, hvilken ramme regeringen senere vil sætte for det offentlige i OK24.”

 

Aftalen omfatter følgende overenskomster:

 

 • Landsoverenskomsten for privathospitaler og -klinikker mellem Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv Arbejdsgiver samt i alt syv virksomhedsspecifikke overenskomster.
 • Brancheoverenskomsten for vikarer mellem Dansk Sygeplejeråd og VB-FASID (Dansk Erhverv).
 • Virksomhedsspecifikke overenskomster med Adecco A/S, Vikar Mayday ApS, Transmedica A/S og Psykiatri Plus A/S (Dansk Erhverv).
 • Brancheoverenskomst for vikarer indgået med DI/SBA Vikar (Dansk Industri).

 

Aftalen mellem DSR og DI/SBA Vikar er fornyet på samme vilkår som VB-FASID-overenskomsten.

 

Hovedtrækkene i samtlige forlig er:

 • Lønstigning på hhv. 3,2 % pr. 1/3 2023 og 3,0 pr. 1/3 2024. På vikarområdet er lønreguleringerne hhv. 3,2 % og 4,6 %.
 • Særlig opsparing øges med 2% fra nuværende 7 % til 9 % pr. 1/3 2024. På vikarområdet er den særlige opsparing udmøntet som løn.
 • Pr. 1/6 2023 forhøjes arbejdsgiverbidraget med 2 %, og arbejdstagerbidraget sænkes tilsvarende med 2 %. Det samlede pensionsbidrag er dermed uændret, og den ansatte vil få 2 % mere udbetalt.
 • Barselsorloven udvides med 2 + 2 uger til hhv. fædreorlov og fællesorlov. De nye uger gives til medarbejdere med ni måneders anciennitet på fødsels- eller modtagelsestidspunktet.
 • Natarbejde: Der er ikke enighed om implementering af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde. Det fremgår, at: ”Parterne har drøftet implementering af NFA’s anbefalinger om natarbejde, men har ikke kunnet blive enige herom. Parterne er enige om, at de i overenskomstperioden forsat følger udviklingen vedr. NFA’s anbefalinger om natarbejde.”
 • Referenceperioden for timelønsansættelse udvides fra én måned til to måneder - gælder hospitalsområdet.
 • Styrkelse af Tillidsrepræsentanters (TR) rolle: Valg af TR foregår i arbejdstiden, og der gives TR mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.

 

Konflikt er endnu ikke udelukket

Den 17. februar 2023 blev der i forbindelse med OK23 Privat varslet strejke og blokade. Det er stadig muligt, at der kan blive konflikt, hvis de nu fremsatte aftaler ikke stemmes igennem. 

 

Konfliktvarslet omfatter blandt andet private klinikker, der er medlem af Dansk Erhverv. Derfor berør det flere af Radiograf Rådets medlemmer på det private område. 

 

Varslet betyder, at der vil blive strejke og blokade, hvis forhandlingerne bryder sammen, eller hvis et flertal af organisationerne stemmer nej til forligsmandens mæglingsforslag. 

 

I kraft af den eksisterende samarbejdsaftale forhandler Dansk Sygeplejeråd (DSR) på Radiograf Rådets vegne. Du kan derfor også orientere dig på DSR’s nyhedsside om OK23 Privat: https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/overenskomster-og-aftaler/private-aftaler/nyt-fra-ok23-privat 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forhandlingskonsulent Mille Giehm-Reese på mille@radiograf.dk eller 35 37 43 39