'Patientoplevelser på røntgenområdet' ala LUP

Røntgenafdelingerne var ikke med da LUP blev lanceret for 20 år siden. Nu arbejder 3 regioner på at udvikle LUP for området og håbet er at det bliver landsdækkende.

Af Dorte Juhl, Afdelingsradiograf kvalitet og udvikling, Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Region Syddanmark og Annette Meyer Balle, Udviklings- og kvalitetskoordinator, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsenhed Midt, Region Midtjylland

 

Det er 20 år siden den første Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blev gennemført i de 5 regioner (1). Formålet med LUP er at undersøge den patientoplevede kvalitet og LUP er gennem årene blevet udvidet med flere patientgrupper og omfatter både indlagte og ambulante patienter.

 

LUP er baseret på spørgeskemasvar fra patienter, der har været indlagt på sygehuset eller har besøgt et ambulatorium. Røntgenafdelingerne er ikke en del af LUP, og der er således kun sparsom og fragmenterede målinger af den patientoplevede kvalitet fra røntgenafdelinger, der har valgt at lave deres egne patienttilfredshedsundersøgelser (2).

 

Derfor har Røntgenafdelingernes kvalitetskoordinatorer i Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark nedsat en arbejdsgruppe med det formål, at udvikle en ’Patientoplevelser på røntgenområdet’ a la LUP, der på sigt kan blive landsdækkende.

 

Udvikling af Patienttilfredshedsundersøgelsen

Formålet med nedsættelse af arbejdsgruppen har været at udvikle en undersøgelse, der kan bidrage til at belyse den patientoplevede kvalitet på røntgenafdelingerne. Undersøgelsen skal understøtte det lokale kvalitetsarbejde og give mulighed for tværgående sammenligninger og dermed læring.

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet temaer og spørgsmål, som afdækker tilfredsheden hos ambulante patienter, der er henvist til en billeddiagnostisk undersøgelse, enten med en planlagt tid til undersøgelse, eller en ikke planlagt tid til undersøgelse. Derudover er der taget hensyn til afdelingernes forskellige indretninger og organisation.

 

Region Midtjyllands forsknings- og udviklingshus Defactum har i samarbejde med arbejdsgruppen bidraget til udarbejdelse af projektdesign og opsætning af undersøgelsen i SurveyXact.

 

DEFACTUM har i desuden ydet ekspertrådgivning, og har i samarbejde med arbejdsgruppen udviklet undersøgelsesdesign, kvalificeret spørgsmålene i undersøgelsen samt sikret fælles opsætning af undersøgelsen i SurveyXact.

 

Planlægning og gennemførelse

Planlægning og gennemførelse Undersøgelsen gennemføres alene som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt via patienternes eBoks.

 

Hvert spørgeskema udsendes sammen med et følgebrev med information om undersøgelsen samt et direkte link til spørgeskemaet. Spørgeskemaet sendes senest 24 timer efter, at patienten har været til undersøgelse i afdelingen. De enkelte afdelinger er ansvarlige for at gennemføre dataindsamlingen, og det er derfor vigtigt, at alle deltagende afdelinger er opmærksomme på at inklusionskriterierne efterleves og at data bliver indsamlet løbende over hele indsamlingsperioden. Svarer patienten ikke på spørgeskemaet, sendes der ikke en reminder til patienten.

 

Til at udvælge patienter i undersøgelsesperioden anvendes der daglige registertræk fra Røntgeninformationssystemet (RIS). Patientlisterne trækkes primært af kvalitetskoordinatorer på afdelingerne.

 

Spørgeskemaet har et omfang af max. 40 spørgsmål (5-10 min) med følgende emner:

  • Oplevelse af skriftlig information før undersøgelsen
  • Oplevelse af modtagelse i afdelingen
  • Oplevelse af information i forbindelse med undersøgelsen
  • Oplevelse af evt. ventetid
  • Oplevelse af det sundhedsfaglige personales håndtering af undersøgelsen
  • Oplevelse af information ift. undersøgelsessvar

Patienter under 18 år, indlagte patienter, patienter, der har fået foretaget invasive undersøgelser og /eller specialundersøgelser, samt patienter som ikke er tilmeldt e-Boks ekskluderes fra undersøgelsen.

 


Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser

 

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er et redskab til udvikling af kvaliteten af sygehusenes ydelser ved systematisk feedback fra patienter.

 

Kompetencecenter for Patientoplevelser varetager projektledelsen for LUP og udgør, sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland, Sekretariatet for LUP.

 

https://patientoplevelser.dk/lup


 

Jura

De enkelte regioner er dataansvarlige og skal have en databehandler aftale med Rambøll, som drifter SurveyXact. Aftalen dækker alle projekter i regionerne, hvor SurveyXact anvendes som indsamlingsværktøj. Det kræver en særlig tilladelse at kontakte patienter, hvis afdelingen ikke har patienterne i aktuel behandling. Spørgeskemaet udsendes derfor på undersøgelsesdagen eller senest inden patienten har modtaget svar fra den henvisende læge.

 

Opfølgning

For at sikre, at undersøgelsen forløber som planlagt og svarprocenten bliver så høj som mulig har arbejdsgruppen til opgave, at facilitere arbejdsgange herunder supervisere og informere om undersøgelsen i de deltagende afdelinger. De enkelte afdelinger er ansvarlige for at gennemfører dataindsamlingen og for efterfølgende at udarbejde en rapport over egne data.

 

Arbejdsgruppen har herefter udarbejdet en samlet rapport for alle afdelinger i de tre regioner. Data er samlet, så der er mulighed for at de enkelte afdelinger kan sammenlignes, og man på den måde kan blive inspireret til forbedringer.

 

Anvendelighed og begrænsninger

Ved udelukkende at udsende spørgeskemaundersøgelsen via e-Boks fravælges gruppen af patienter, der er fritaget digital post.

 

Indsamling via et elektronisk spørgeskema vil typisk have en lavere svarprocent end indsamling af svar ved fysisk møde, men distributionsformen er valgt, da den er mindst ressourcetung. Det er op til den enkelte afdeling at supplere den elektroniske spørgeskemaundersøgelse med indsamling af svar via tablet for derved at øge antallet af besvarelser.

 

Spørgsmålene i undersøgelsen skal så vidt muligt fastholdes for at muliggøre sammenligninger over tid. spørgeskemaet skal dog også være dynamisk, så det afspejler de deltagende regioner og udviklingen i afdelingerne. Det vil derfor løbende vil være muligt at udskifte enkelte spørgsmål ved behov.

 

Landsdækkende LUP Røntgen

Arbejdsgruppen håber, at undersøgelse af patienttilfredsheden på røntgenområdet på sigt kan blive landsdækkende og driftes som LUP Somatik og LUP Psykiatri i alle fem regioner.

 

Der er derfor igangsat dialog mellem arbejdsgruppen, Defactum og Radiograf Rådet vedrørende dette arbejde.

 

Efterspil

Undersøgelsen blev gennemført i de 3 regioner i uge 45 og 46. Afdelingerne har udarbejdet deres egne rapporter og arbejder med deres egne resultater og mulige forbedringer. Arbejdsgruppen har udarbejdet en samlet rapport. Rapporten indeholder data fra sygehusenes egne rapporter. Data er samlet så der er mulighed for, at de enkelte afdelinger kan sammenlignes. Ultimo maj 2021 følges der fælles op i de tre regioner på processen og resultaterne af den første tilfredshedsundersøgelse.

 


Følgende hospitaler og enheder i de tre regioner deltager i Røntgen "LUP"

 

Regionshospitalet Nordjylland
Aalborg Universitetshospital
Regionshospitalet Randers
Regionshospitalet Horsens
Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Vest
Aarhus Universitetshospital
Sydvestjysk Sygehus
Sygehus Sønderjylland
Sygehus Lillebælt Odense
Universitetshospital OUH Svendborg


 

Referencer

  1. https://patientoplevelser.dk/lup/landsdaekkende-undersoegelse-patientoplevelser-lup/lup
  2. Patienttilfredshedsundersøgelse på røntgenafdelinger i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, Projektdesign 2020, Defactum

Udgivelse: Radiografen 04, juni 2021, årgang 49