Radiografisk forskning har foden på speederen

Hvis man ikke lige er involveret i forskning, kan det være vanskeligt at få overblik over, hvad der publiceres, og om artiklerne er relevante for egen praksis. Men Radiograf Rådet gør det let for dig!

Af Bo Mussmann, Forskningsradiograf, Phd. OUH, lektor Storbyuniversitet, Oslo, Norge og Janni Jensen. Forskningsradiograf, Phd., OUH

 

Det er nu 10 år siden Carsten Lauridsen som den første danske radiograf blev tildelt Ph.d.-graden. På det tidspunkt var det sjældent at se danske radiografer nævnt i videnskabelige artikler, og i så fald var det sjældent som hovedforfatter og formentlig aldrig som sidsteforfatter, der har det overordnede ansvar for artiklens videnskabelige kvalitet.

 

Siden har udviklingen virkelig taget fart og blandt Radiograf Rådets medlemmer er der nu 8 radiografer med Ph.d.-grad, samt flere postdocs og lektorer ved danske og udenlandske universiteter. Desuden har mange afdelinger ansat forskningsradiografer med dedikeret forskningstid, hvilket har resulteret i mange publikationer de senere år.

 

Hvis man ikke lige er involveret i forskning, kan det være vanskeligt at få overblik over, hvad der publiceres, og om artiklerne er relevante for egen praksis. Derfor starter Radiograf Rådet et nyt initiativ, hvor vi med jævne mellemrum fremhæver nogle af de artikler, som har radiografer på forfatterlisten. Artiklerne præsenteres i en stærkt kondenseret form. Hvis man synes en artikel lyder spændende vil der være et link til en elektronisk udgave, som de fleste regionalt ansatte kan tilgå.

 

Hvert år vil vi desuden lave en oversigt over publikationsaktiviteten blandt medlemmerne. I dette nummer præsenterer vi sammen med publikationslisten tre artikler fra 2020, som alle er radiografisk relevante, men som har meget forskellig forskningsmæssig tilgang til faget. Vi håber på længere sigt at kunne vise fagets mangfoldighed med hensyn til emner, forskningsmetoder, artikeltyper og ikke mindst give indblik i hvem, der forsker i hvad.


 

CO-score; a new method for quality assessment of radiology reports

Af Bachmann RB, Ingebrigtsen RL, Madsen KS, Holm O, Christensen AF, Lauridsen CA. Publiceret i Radiography, E-pub january 2020

 

På denne artikel er der tre radiografer på forfatterlisten: Rikke Bachman Christensen og Rikke Lang Ingebrigtsen fra Radiografuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole er henholdsvis førsteforfatter og medforfatter mens sidsteforfatter Carsten Lauridsen, der ud over Radiografuddannelsen også er tilknyttet Radiologisk Klinik på Rigshospitalet.

 

Formålet var at udvikle og evaluere en ny metode – ”Consequence of Clinical Outcome” (CO-score), for at vurdere kvaliteten af radiologiske beskrivelser af muskuloskeletale konventionelle røntgenundersøgelser.

 

To ekspert-observatører (radiolog og ortopædkirurg) vurderede 500 beskrivelser af det appendiculære skelet (konventionelle røntgenundersøgelser), udført af fire beskrivende radiografer.

 

Observatørerne inddelte beskrivelserne som ”sandt positive”, ”sandt negative”, ”falsk positive” og ”falsk negative”. Efterfølgende blev kvaliteten af beskrivelsen gradueret på en skala fra 1 til 3 baseret på alvorligheden af fejl i forhold til patientbehandling og prognose. Forfattergruppen udviklede denne nye evalueringsmetode ”CO-score”, hvor en lav CO score betyder at beskrivelsen er af høj kvalitet.

 

Resultaterne viste ingen direkte sammenhæng mellem høj diagnostisk nøjagtighed og lav CO-score. Alle radiograferne opnåede en høj diagnostisk nøjagtighed (96.8 % - 100 %) med en variation i CO-score (0.00 – 0.14). En sand beskrivelse kan altså indeholde fejl af sådan en grad, at det har konsekvenser for patienten.

 

Studiets konklusion er, at CO-scoren giver en mere nuanceret vurdering af kvaliteten af beskrivelserne, da den inddrager hvilke konsekvenser fejl har i forhold til patientbehandlingen.

 

For beskrivende radiografer foreslår forfattergruppen, at CO-score metoden indføres som et supplement til de eksisterende beskrivelsesmetoder.

 

Find artiklen her: https://doi.org/10.1016/j.radi.2020.01.003

 

Kontakt: cala@kp.dk


 

A systematic literature review and meta-analysis of spectral CT compared to scintigraphy in the diagnosis of acute and chronic pulmonary embolisms

Af Lysdahlgaard S., Hess S., Gerke O., Weber Kusk M. Publiceret i EUR Radiol 2020.

 

Simon Lysdahlgaard og Martin Kusk er begge forskningsradiografer ved Sydvestjysk Sygehus. Søren Hess er forskningsleder og specialeansvarlig overlæge for Nuklearmedicin sammesteds, mens Oke Gerke er professor i biostatistik på Nuklearmedicinsk afdeling, OUH.

 

Forfatterne ønskede at sammenligne evidens for den diagnostiske sikkerhed af Dual Energy CT (DECT) op mod scintigrafi. Dette for at afklare om DECT kan erstatte scintigrafi hos patienter med perifere embolier.

 

4 litteraturdatabaser blev afsøgt med nøgleord. Fundne artikler blev screenet mhp. inklusion efter vore kriterier. Kvaliteten af inkluderede studier blev vurderet efter QUADAS-2 skabelonen, og deres styrker og svagheder diskuteret. Sensitivitet og specificitet af DECT i forhold til scinintgrafi blev udtrukket eller beregnet, og en metaanalyse foretaget.

DECT med kileformet perfusionsdefekt (de 2 billeder til venstre) fra den lille emboli på angio-billederne(højre). Sydvestjysk Sygehus

Konklusion: Der er kun få metodologisk gode studier (6 blev inkluderet), med meget få patienter. DECT er lovende men primært for kronisk lungeemboli. Der kan ikke konkluderes noget vedr. akut lungeemboli.

 

Læs artiklen og lær noget om styrkerne og svaghederne ved DECT til lungeemboli.

 

Et review er en effektiv måde at sætte grundigt sig ind i evidensen på et givet område, i stedet for enkeltstående artikler. Artiklen præsenterer blandt andet redskaber som kan hjælpe dig i gang med at gøre dit første review nemmere.

 

Find artiklen her: https://doi.org/10.1007/s00330-020-06735-7

 

Kontakt: simon.lysdahlgaard@rsyd.dk


 

Local diagnostic reference levels for skeletal surveys in suspected physical child abuse

Af Mussmann B, Hardy M, Rajalingam R, Peters D, McFadden S, Abdi AJ. Publiceret i Radiography 2020. E-pub ahead of print.

 

Førsteforfatter på denne artikel er Bo Mussmann, forskningsradiograf ved OUH. Desuden er Raheis Rajalingam, adjunkt ved UCL og Daniel Peters, radiograf ved SLB, Kolding medforfattere. Projektets formål var at etablere en lokal diagnostisk referencedose (DRL) for fuld skeletundersøgelse ved mistanke om battered child, hos børn <2 år, da der er meget sparsom viden om stråledosis til denne udsatte patientgruppe.

 

Studiet var retrospektivt med indsamling af bl.a. alder, køn, eksponeringsparametre, kollimering og dose-area product for to års produktion svarende til i alt 45 undersøgelser. Der blev indsamlet data fra 1534 billeder til studiet.

 

DAP percentiler (mGy*cm2) samlet for hver aldersgruppe.

Alder (mdr.) <1 1-11 12-24 Total
Percentil (n=9) (n=27) (n=9) (n=45)
25% 209 269 535 264
50% 256 344 607 357
75% 314 520 779 552

 

I aldersgruppen 1-12 mdr. fandt forskergruppen en DRL = 520 mGy*cm2 baseret på 27 børn. For børn < 1 måned var DRL = 314 mGy*cm2 og 779 mGy*cm2 for børn >12 mdr., men der var kun 9 børn i hver af grupperne, og da der bør være 10 undersøgelser som grundlag for en DRL, er resultatet kun vejledende for de to grupper.

 

Hvis du er børneradiograf og laver skeletundersøgelser ved mistanke om mishandling kan artiklen bruges som benchmark ved audit af stråledosis.

 

Find artiklen her: https://doi.org/10.1016/j.radi.2020.10.005

 

Kontakt: bo.mussmann@rsyd.dk


 

Udgivelse: Radiografen 05, august 2021, årgang 49