Forretningsorden for Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden

Regionsbestyrelsen fastsætter til enhver tid selv sin forretningsorden, under hensyntagen til Radiograf Rådets love og overordnede politikker.

 

Formål:

At samle medlemmer af Radiograf Rådet i Region Hovedstaden og varetage medlemmernes faglige, løn - og ansættelsesmæssige, uddannelsesmæssige samt organisatoriske interesser.

 

Dette søges opnået ved;

Til enhver tid at søge kontakt med de organisationer, der i samarbejde med regionsbestyrelsen, kan hjælpe radiograferne til de bedst mulige lønninger, samt arbejds- og ansættelsesforhold.

I videst muligt omfang planlægger bestyrelsen faglige såvel som sociale arrangementer

 

Medlemmer

Er medlemmer i Radiograf Rådet med tilknytning til Region Hovedstaden

 

Regionsbestyrelsens sammensætning

 • 1. regionsformand.
 • 1. regionsnæstformænd.
 • 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • 1 studerende.

 

Suppleanter indkaldes efter regionsgeneralforsamlingens prioriterede rækkefølge og er stemmeberettiget.

 

Formand og de to næstformænd er repræsenteret i Radiograf Rådets hovedbestyrelse. Regionsbestyrelsesmedlemmerne indtræder som suppleanter, efter regionsgeneralforsamlingens prioriterede rækkefølge.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når enten formand eller de to næstformænd, plus mindst 3 ud af bestyrelsens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed vil formandens stemme være afgørende for udfald.

 

Hvis overstående ikke kan opfyldes, kan formanden sende sagen til afstemning i regionsbestyrelsen via mail

 

Møder

Der planlægges afholdelse af op til 8 møder årligt. Desuden er der mulighed for at afholde heldagsmøde hvis bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt og økonomien tillader dette.

 

Møderne afholdes i Radiograf Rådets lokaler og søges afholdt inden for 7 dage før hovedbestyrelsesmøderne.

 

En uge før regionsbestyrelsesmødet indkalder regionsformanden bestyrelsesmedlemmerne (kan uddelegeres).

 

Budget

Regionens Budget fra det forgående år, lukkes altid d.10. januar.

 

Dagsordenen skal indeholde disse faste punkter, inkl. Forventet tidshorisont:

 1. Valg af ordstyrer og referent

 2. Prioritering og godkendelse af dagsordenen. Herunder emner eventuelt.

 3. Orientering fra formanden

 4. Orientering fra RSD

 5. Økonomi

 6. Gennemgang af HB-materiale.

 7. Eventuelt

 8. Punkter til fremtidige møde

 

Der er 1 uges frist, til at indsende evt. rettelser til referatet. Derefter offentliggøres referatet for regionens medlemmer.

 

Ekstraordinære regionsbestyrelsesmøder:

Formanden kan indkalde til ekstraordinære møder, hvis dette findes nødvendigt.

 

Indkaldes der til ekstraordinært møde, kræver dette opbakning fra mindst halvdelen af bestyrelsen, og skal ske med motiveret dagsorden.

 

Regionsgeneralforsamling

Regionsgeneralforsamling afholdes i henhold til Radiograf Rådets vedtægter.

 

 

Godkendt Juni 2019