RSDs vedtægter

Vedtægterne beskriver RSDs bestemmelser for foreningens virke.

Vedtægter

 

§ 1                    Navn

Radiograf Studerende i Danmark (RSD)

 

§ 2                    Formål

RSD's formål er at samle radiografstuderende i et fagligt fællesskab, for derigennem i videst muligt omfang at yde indflydelse på forholdene for radiografstuderende i Danmark.

 

§ 3                    Hjemsted
Hos landsformanden for Radiograf studerende i Danmark

 

§ 4                    Økonomi
RSD’s bestyrelse er ansvarlig for RSD’s økonomi

 

§ 5                    Radiograf Rådet
RSD er forpligtiget til at udøve virksomhed i overensstemmelse med Radiograf Rådets love.

 

§ 6                    Medlemmer af RSD

Alle studerende, som er medlem af Radiograf Rådet, indgår som medlemmer i Radiograf studerende i Danmark.

 

§ 7                    RSD’s bestyrelse

 1. RSD’s bestyrelse er Radiografstuderende i Danmark øverste myndighed.

 2. RSD’s bestyrelse består af lokalformand og lokalnæstformand fra hver af de 3 lokalafdelinger.

 3. RSD’s bestyrelse vælger RSD’s landsformand og landsnæstformand.

 4. Bestyrelsen er konstitueret for 1 år ad gangen. En ny konstitution finder sted ved først kommende bestyrelsesmøde efter 30. juni.

 5. Valg afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen.

 6. Hvis formanden trækker sig tiltræder næstformanden til næste konstitution.

 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

 8. Ved stemmelighed skal punktet til behandling på et senere møde. Hvis der stadig er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

 9. RSD’s bestyrelse besætter RSD’s delegeret pladser i Radiograf Rådets kongres. 

 

§ 8                    Åbent bestyrelsesmøde

 1. RSD’s bestyrelse afholder et årligt åbent bestyrelsesmøde i perioden 15. august til 1. oktober, hvor alle medlemmer kan deltage. Oplysninger om tid og sted meddeles i Radiografen og på Radiograf Rådets hjemmeside, senest 4 uger før mødets afholdelse.

 2. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter:

 3. Beretning om RSD’s aktiviteter

 4. Orientering om RSD’s økonomi

 5. Afsat tid til spørgsmål fra medlemmer

 6. Referatet lægges på RSD’s hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse.

 7. Beretningen lægges på RSD’s hjemmeside senest 4 uger efter det åbne bestyrelsesmøde.

 

§ 9                    Vedtægter

 1. Ved vedtægtsændringer kræves enighed i RSD’s bestyrelse

 2. Fortolkningsspørgsmål vedrørende Radiografstuderende i Danmarks vedtægter afgøres i RSD’s bestyrelse.

 

§ 10                  Urafstemning
Hvis 2/3 af RSD’s bestyrelse kræver det, skal der gennemføres en urafstemning om vedtægtsændringer. Er et flertal af de afgivne stemmer for vedtægtsændringen, vil vedtægtsændringen skulle træde i kraft.

 

§ 11                  Lokalrepræsentation

Ved hvert uddannelsessted vælges en lokal repræsentation, bestående af 2 repræsentanter. En lokal formand og en lokal næstformand.

 

 1. Studerende er tilknyttet den lokalrepræsentation, hvor uddannelsesstedet er beliggende

 2. Repræsentant vælges ved selvstændigt valg til hver post. Ved stemmelighed fortages omvalg.

 3. Lokalnæstformanden er stedfortræder for lokalformanden.

 4. Valgene sker på en lokal generalforsamling en gang om året og er gældende ind til næstegeneralforsamling. Generalforsamlingen afvikles i perioden 1. marts til 30. juni.

 5. Kandidater stiller op på generalforsamlingen

 6. Den lokale repræsentation indkalder og afvikler generalforsamlinger.

 7. Tid og sted varsles i Radiografen, på RSD’s hjemmeside og i det omfang det er muligt via uddannelsesstedets interne e-maillister, senest 4 uger før generalforsamlingen.

 8. Er der ingen lokalrepræsentation, indkalder RSD’s bestyrelse til generalforsamlinger.

 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel, med oplysning af tid og sted, ved opslag på studiestedet og i det omfang det er muligt via uddannelsesinstitutionens interne e-maillister.

 10. Lokalrepræsentationen eller RSD’s bestyrelse har pligt til, hurtigst muligt, at afvikle en ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 10 % af studiestedets RSD-medlemmer skriftligt kræver det.

 

§ 12                  Ikrafttræden

Nærværende love træder i kraft den 1. februar 2013