Hovedbestyrelsen

Radiograf Rådet er den overenskomstbærende fagforening for danske radiografer og radiografstuderende.

Radiograf Rådets Hovedbestyrelse er den øverste ledende myndighed imellem kongresperioderne. Den behandler alle overordnede politiske spørgsmål i forhold til foreningens virke.

 

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsen består af 14 medlemmer: 

 

Radiograf Rådets formand og næstformand, samt de 5 regionsformænd, 5 regionsnæstformænd, 1 repræsentant for lederne og 1 repræsentant for de studerende.

Hovedbestyrelsens opgave

Hovedbestyrelsen leder Radiograf Rådets virksomhed i overensstemmelse med lovene og kongressens beslutninger, og har i denne forbindelse den fulde bemyndigelse til at handle på Radiograf Rådets vegne. 

Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper efter behov, og skal nedsætte udvalg efter kongressens bestemmelse. 

Alle Radiograf Rådets medlemmer kan inviteres til at deltage i udvalgsarbejdet, dog skal der altid være mindst ét hovedbestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et maksimalt antal deltagere i et udvalg.
 

Forretningsorden

Hovedbestyrelsen afholder normalt et - eller todagesmøder mindst 8 gange årligt eller i øvrigt så ofte, formandskabet skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 5 medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter krav derom med forslag til motiveret dagsorden.

Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller næstformanden for Radiograf Rådet. Men formandskabet kan uddelegere mødeledelsen. 

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og enhver afgørelse træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Referater

Hovedbestyrelses mødereferater gøres til gængelige på hjemmesiden hurtigst muligt efter godkendelse, normalt inden for 10 dage efter sidste møde.
 

Hovedbestyrelsens er ikke forpligtet til at offentliggøre mødereferater og enkelte punkter behandles fortroligt og uden offentligt referat. Det kan fx være ved behandling af personsager eller overenskomstrelaterede emner.
 

Har du spørgsmål til lukkede punkter, så henvises der til Radiograf Rådets Formand

 

Du finder referaterne fra hovedbestyrelsesmøderne her.