Kongressen

Kongressen er Radiograf Rådets øverste myndighed og afholdes i perioden 15. september - 31. oktober hvert tredje år. Alle medlemmer har ret til at møde op på kongressen med taleret - dog har kun de delegerede stemmeret.

Kongressen består af formandskabet, 2 ledere, 6 studerende og et antal delegerede, der vælges blandt øvrige aktive medlemmer ud fra en, af Hovedbestyrelsen vedtaget, fordelingsnøgle.

 

Antallet af delegerede opgøres pr. 1. januar de år hvor der er ordinært valg i regionerne. De delegerede tildeles regionerne, dog har Bornholm særstatus, idet der vælges mindst 1 delegeret her.

 

Delegerede vælges blandt aktive medlemmer på egen regionsgeneralforsamling. Regionsbestyrelsesmedlemmer besætter altid de første delegeretpladser i regionen. Har regionen ikke delegeretpladser nok til hele regionsbestyrelsen, besætter hovedbestyrelsesmedlemmet den første plads. Øvrige pladser besættes af regionsbestyrelsen i prioriteret rækkefølge efter stemmetal. Regionsbestyrelsesmedlemmer der ikke bliver delegerede besætter de første pladser til suppleanter for delegerede.

 

Studerende vælger 6 delegerede, 2 fra hver uddannelsesinstitution, hvoraf RSD’s formand per automatik er den ene af de delegerede. I øvrigt sker valg af delegerede efter RSD’s love.

 

Ledernes repræsentant i Hovedbestyrelsen og dennes suppleant er delegerede for lederne.

 

Kongressen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

Alle afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte delegerede, dog undtagen lovændring og opløsning af Radiograf Rådet, jf. §§ 33 og 35.

 

Du kan læse mere om kongressen i Radiograf Rådets love